Onderwijs en Arbeidsmarkt

Zorgpact is nu Actie Leer Netwerk

Link ook naar wzw.nl, wgv.nl en Actie Leer Netwerk

 

Zorgpact is gestopt, maar er komt geen einde aan de beweging! De werkwijze van het Zorgpact wordt voortgezet in 4 andere programma's: de RAAT, commissie Werken in de Zorg, Actie Leer Netwerk en de SER. 

Voldoende, tevreden, goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn. Daar gaat het Actie Leer Netwerk over. Zij zetten het belangrijke werk van Zorgpact voort, want er is nog veel te doen!

Doel van Actie Leer Netwerk is om zorgorganisaties, onderwijs, overheden en vernieuwers te verbinden en te inspireren. Zij ondersteunt bij de verbetering van kennisuitwisseling en samenwerking.

Meer informatie is te vinden op de website van Actie Leer Netwerk.


Hieronder kun je nog terug lezen over het Zorgpact.  

In Zorg en Welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren, zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt. Om de bestaande ontwikkelingen verder te ondersteunen heeft het Ministerie VWS, OCE en SZW het Zorgpact in het leven geroepen. Het Zorgpact heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor iedereen te verhogen door de kwaliteit van de zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen. Dat doen we door de samenwerking tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden te stimuleren. Het Zorgpact fungeert daarmee als de aanjager van samenwerking tussen deze partijen. Vanuit de regionale dynamiek willen we goede voorbeelden en de regionale agenda’s van samenwerking laten zien. We willen weten welke dilemma’s de samenwerkende partijen tegenkomen die gewenste veranderingen in de weg staan. Dilemma’s die we agenderen op de juiste bestuurlijke tafels.

Het Zorgpact wil een uitnodiging zijn voor en een podium bieden aan goede, vooroplopende samenwerkingsinitiatieven. We nodigen bestaande netwerken uit mede-eigenaar te worden van het Zorgpact en elkaar te inspireren en een steun in de rug te geven. We faciliteren bij belemmeringen door inzicht te geven in de mogelijkheden en te agenderen waar die er niet zijn. We werken samen met de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en haar vervolgadvies voor het onderwijs. We maken de beweging zichtbaar en manifest.

Wat betekent dit concreet?

  • De regionale zorgpacten faciliteren samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en regionale overheden (provincie en gemeenten) door aan te jagen, te stimuleren en te verbinden.
  • De regionale pacten laten zien welke initiatieven er zijn in de regio en geven deze een podium. Digitaal via de projectenkaart op dit platform, maar ook tijdens bijeenkomsten. Met als doel te inspireren en als voorbeeld te dienen voor nieuwe projecten.
  • Het landelijke Zorgpactteam fungeert als schakel naar de ministeries OCW, SZW en VWS.
  • Het landelijke Zorgpact laat zien hoe innovatie van zorg en onderwijs eruitziet aan de hand van koploperprojecten. Deze koplopers ontvangen landelijke publicitaire aandacht en ze ontvangen maatwerkondersteuning voor hun project.


Zorg- & Welzijnspact Midden- & Zuid-Gelderland - Samen in beweging

We kiezen voor de wijk als ontwikkelplaats. Daar intensiveren we de samenwerking en innoveren ons onderwijs. Actiegericht, lerend en werkend.

 

Ons regionale doel voor het Zorg- en Welzijnspact:

'Het volwaardig functioneren van mensen ondersteunen door samenhang in de samenwerking van zorg en welzijn, in werken en leren en door instituties heen'.

Maar vooral: Houd het klein met veel interactie.

 

Werken aan vier thema’s

Als samenwerkingspartners kiezen we voor vier thema’s waarmee we concreet gaan werken aan het bereiken van onze doelstellingen:

1. de vrijwilliger en de professional samen actief voor de wijkbewoner

2. de wijk is de leerwerk-omgeving voor flexibel onderwijs, door de hele keten van zorg en welzijn

3. vroegsignalering in de wijk

4. gebruik van technologie
 

 


Zorgpact Stedendriehoek / Noord-Veluwe
Het Sociaal pact Zorg en Welzijn Stedendriehoek / Noord-Veluwe werd in februari 2015 getekend. Het Pact kan gezien worden als een sectorale uitwerking van het eerder getekende ‘Pact van Beekbergen’ waarin de 3 ‘O’s’ (ondernemers, overheid en onderwijs) regionale afspraken hebben gemaakt over het te voeren arbeidsmarktbeleid. De sector zorg en welzijn was hier nauwelijks op aangehaakt. In het sociaal pact zorg en welzijn wordt de transitie-agenda verbonden met het regionale arbeidsmarktbeleid. Daarbij gaat het om de inzet op thema’s als aanpak onderkant arbeidsmarkt, betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, verbetering van mogelijkheden voor (inter)sectorale mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Primaire doelstelling van het pact is te zorgen voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn in deze regio, waarbij de sector ook invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de inschakeling van kwetsbare groepen in het arbeidsproces. Klik hier voor de acties en werkagenda Oost.

 
Zorgpact Achterhoek
Betrokken partners bij Zorgpact Achterhoek willen met dit Zorgpact de handen ineen slaan om personele veranderingen als gevolg van de ontwikkelingen in de zorg op te vangen en ervoor te zorgen dat burgers met zorgbehoefte geholpen worden. De ambitie is dat medewerkers in de zorgbranche niet aan de kant komen te staan en te voorkomen dat er op langere termijn juist weer tekorten ontstaan. Betrokken partijen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zien kansen om samen oplossingen te vinden en naar kansen te zoeken. Dit Zorgpact legt het bestuurlijk commitment vast. Parallel vindt uitwerking plaats in concrete plannen. Klik hier voor de acties en werkagenda Oost.


 Lees ook de inspirerende blog van Tjerry Verhoeven en praat mee over zorgpact.