Aan het werk met nieuw Beleidskader Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020 - 2023

November 14, 2019
328 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Op 13 november stemden Provinciale Staten in met het beleidskader Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023. Het onderwijs staat voor de enorme uitdaging om in te spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Ons werk krijgt steeds meer technologische kanten. De manier waarop werkgever en werknemer zich tot elkaar verhouden verschuift en de tekorten zijn niet te ontkennen. Deze ontwikkelingen zijn in MKB-provincie Gelderland zeer voelbaar. Ze vragen om een regio-overstijgende visie en aanpak, waar iedere betrokkene zijn eigen rol in speelt.

Het doel van Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023 is om de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt (bouw, techniek, zorg) aan te pakken en de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. De focus ligt daarbij op het aanpakken van de belemmerende tekorten om de Gelderse ambities (zoals beschreven in Gaaf Gelderland) te realiseren. Hiermee werken we aan een provinciale langetermijnvisie en -koers. Met het programma neemt de provincie een stimulerende (agenderende) en faciliterende partnerrol in. We volgen hierbij drie sporen: beschikbaar, wendbaar en inclusief. De film verduidelijkt deze keuze: https://vimeo.com/354002371

Beschikbaarheid van talent
Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende talent is om het werk te doen, zijn er strategieën nodig om de beroepsbevolking te laten groeien. We onderscheiden drie manieren. Allereerst het beter inzetten van aanwezig, maar onbenut leer- en werkpotentieel (zie hiervoor het spoor ‘Inclusief’). Daarbij hebben we aandacht voor laaggeletterdheid. Ten tweede het aantrekken van internationaal talent voor sectoren waar tekorten zijn zoals de techniek. En tot slot het verstevigen van de Gelderse kennisclusters. We blijven het belang van het investeren in menselijk kapitaal benoemen en agenderen en leveren bouwstenen voor alle (regionale) agenda’s op dit gebied.   

Wendbaarheid van werknemer, werkgever en het onderwijs
Om de Gelderse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken, is het nodig om te stimuleren dat werknemers zich een leven lang blijven ontwikkelen. Bedrijven moeten worden gestimuleerd om te investeren in een leercultuur. En als het onderwijs zich sneller aanpast, komt het dichter bij de beroepspraktijk. Zowel praktisch als theoretisch vakmanschap heeft een generieke kant (bijvoorbeeld: digitale zelfredzaamheid) en een specialistische kant (bijvoorbeeld: op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de techniek). Door de ontwikkeling van beide actief te ondersteunen, wordt de kans kleiner dat werknemers bij economische tegenslag aan de zijlijn komen te staan. Het stimuleren van sociale innovatie binnen bedrijven draagt bij aan datzelfde doel. Door het personeel meer te betrekken in de strategische en technologische koers kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen. Ondernemers worden actief uitgenodigd om met een ontwikkelperspectief te kijken naar onverwacht talent (‘wat kan er wel, wat is daarvoor nodig’). Door ondertussen het onderwijs te stimuleren nauwer samen te werken met het bedrijfsleven en onderwijsinnovatie te ondersteunen (bijvoorbeeld in de creatie van doorlopende leerlijnen van praktisch en theoretisch onderwijs), wordt op drie manieren gewerkt aan het aanpassingsvermogen van de Gelderse arbeidsmarkt. Zo kan beter worden ingespeeld op de huidige en toekomstige vraag naar talent.   

Inclusief
Er is talent aanwezig in Gelderland dat nog onvoldoende wordt benut. Denk aan mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt zoals voortijdig schoolverlaters, nieuwe Nederlanders en mensen met een beperking. Het stimuleren van initiatieven die dat talent beter benutten, is een manier om de tekorten in diverse sectoren te helpen verkleinen. Dat is vanuit economisch oogpunt interessant. Door aan te sluiten op de activiteiten van gemeenten en het Rijk spelen we tegelijk in op het sociaal belang van een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Door hierin kennis uit te wisselen, kunnen we bijvoorbeeld de diversiteit op de werkvloer bevorderen.

Wie is mijn aanspreekpunt
Klik hier om naar de pagina "wie zijn wij" te gaan.

 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings